Cover Image

Iredenta bulgara în Dobrogea

Publicat de Aurel Băjenaru, 15 Martie 2021
Timp de citire: 4 minute

(Despre politica Partidului Liberal consdus de Dimitrie Sturdza in ceea ce priveste Dobrogea si o privire asupra provinciei la aproape 20 de ani de la anexarea ei.)

Guvernul a desfiintat scoala normalä de invátàtori din Constanta a renuntat la ideea de a infiinta In acest oras un gimnaziu real. Acelasi guvern liberal, a desfiintat in 1888 si gimnaziul din Tulcea, reinfiintat apol de d. Take Ionescu.

Si pe cätà vreme rind pe rind se desfiinteazà scolile rominesti din Dobrogea, pe citä vreme administratia din aceastá provincie este impàunatä cu potlogari ca Baboianu, propaganda politicä si culturalä, bulgäreascà face progrese uimitoare, preparind terenul pentru crearea unei iredente bulgäresti si pentru infiintarea unei pepiniere de agitatori si spioni primejdiosi Statului romin.

Guvernul liberal distruge institutiile culturale create sub conservatori in Dobrogea, färä ca mäcar sá infiinteze altele in locul lor. In acelal timp scolile bulgàrestï din Tulcea, scoalä pri marä, scoalä secundará si seminar, se instalezä intr'un palat splendid, cu internat. Eforia acesta scoli face enorme cheltueli, färä sä se cunóscà in mod pozitiv origina sumelor pe cari le cheltueste pentru propaganda bulgbulgareascá. Profesorii acestor scoli in numàr de vr'o 20 nu stiu nimic romineste, limba si istoria romana sunt ignorate, pote chiar batjcorite intre zidurile acestui palat ; profesoriï si bulgarii fruntasi, impreuna cu óameni stráini si suspectl, au conciliabule secrete aproape in tóte noptile ; Dobrogea e privitt ca o provincie bzlgareascä saiu ruseascä., asa invata elevii scolilor geografia bulgáreascà, etc. etc.

Si guvernul päräseste tóte terenurile de luptà in contra acestei propagande primejdióse, multumindu-se a considera de fapt Dobrogea drept o provincie sträinä, pe care a arendat'o pe un termen oare-care spre exploatare, pentru totl declasatii si escrociì partidulul.

Epoca, 25 iulie 1896


Situatia anterioara este ilustrata intr-un alt articol publicat in "Timpul" in februarie 1896.


Epoca, 28 februarie 1896

DIN PRESA Ziarele de azi

  • Timpul se ocupa cu desfiintarea de catre guvern a scoalei normale din Constanta. Cestiunea fiind de mare importantä reproducem aci urmatoalele pasaje din articolul "Timpului" :
  • Nu numai cä este lucru odios sa suprimi o scoalä care functioneaza de 3 ani si functioneazä bine, nu numai cä este stupid sa desfiintezi o scoala normala de invatatori cind nevoile invatamintului primar sunt astfel incit ar trebui sa infiintezi inca 3 - -4 ceia -ce face insa guvernul este un tentat tot asa de pacatos in contra intereselor Rominismului ca si suprimarea consulatulul din Bitolia.

Intr'adevar, in Dobrogea avem inca populatii Intregi care nu vorbesc rominesste si care ,nu se pot asimila de cit prin scoala romineasca. Trei -zeci si cinci de mii de Bulgari, aproape 20.000 de Rusi, vre -o 20 -30 de mii de Turci si Tatari sunt o populatie intreaga pe care dascalul nu are numai s'o invete carte, dar trebue s'o invete si limba romineascä.

Cine 'si inchipueste care este starea unei scoale rurale din Dobrogea intr'un sat tataresc saü bulgaresc, in care copiii vin la scoala f'ara sa stie o boaba romineascä si dascalul nu stie pic de bulgareste saü de turceste, va pricepe fara multa vorbä cit intr'o ast -fel de stare de lucruri scoala nu e scoala si nici in progres nu se poate face. Era dar un alt interes national ca sa avem pentru Dobrogea dascäli cari sa stie limbe turceasca si limba bulgareasca, atit cit le trebue ca sa initieze pe copil in studiul limbei Statului si de aceea legen de la 1893 a infiintat in Dobrogea o scoala normalä speciala in care, pe lunga studiile din cele l'alte scoale normale, sa se invete si limbile turca si bulgara.

Insufletit de aceste multe preocupari, legiuitorul de la 1893 a hotarit infiintarea unei scoale normale de invatatori si institutori in Dobrogea. Azi functioneaza In Constanta o scoala normalä adinirabil intretinuta, cu o populatie de elevi in care Rominil formeazä marea majoritate, dar In care nu lipsesc nici! Bulgari, nici Rusi, nici Nemti, nici Greci, nicil Tätari, nici Turci, o scoala In care se invata limbele Dobrogel, o scoala a carena tinuta martialä si buna invatatura a exercitiilor militare a atras deosebita a probare a Capului Statulul. Trecuta administratie dupa ce a infiintat scoala, proiectase clädirea unui vast local pe malul märei, la capätul valului lui Traian, un local care ar fi slujit 10 luni pe an pentru scoala normalä, iar In lunile de vacantä drept sanato riu maritim pentru bursierii Statulul din toatä tara, carora ciocoii vreaü sa le dea aer si bai de mare ca si la copiil bogatilor. Toate acestea trebue sa piarä,fiind-cä cinstea de a le fi conceput si executat nu este a vru- nui panglicar colectivist, ci a unui ministru conservator.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

22
Techirghiol
16.04.2021 03:17
Actual: 5° C
Viteza vantului: 6,17 m/s