Cover Image

O fapta oribila a unor banditi turci

Publicat de Aurel Băjenaru, 8 Ianuarie 2021
Timp de citire: 2 minute

Ziuarului „Cultura“ din Pitesci i se scrie din Dobrogea: „In satulu Holtin’a (Oltina n.r.) din Dobrogea, ce este fórte aprópe de Dunăre, se aflá trasu la adapostu unu Caicu turcescu cu trei ómeni adica capitanulu caicului, fiiulu capitanului, si pilotulu; toti trei statéu aci cu caiculu in marginea unei păduri, asteptandu desghetiarea Dunărei.

Joi 7 Februariu pe la órele 5 p. m. se pomeniră cu trei caletori despre Silistra, rogandu-i se le dea ospitaliitatea pentru vr’o dóue óre, câci sunt tare osteniti. Capitanulu i-a ospetatu cu multa bunavointia dupa obiceiul u turcescu, câci Turcii sunt fórte ospitalieri. Caletorii erau nesce talhari turci ; au siediutu pôna la 8 óre, candu s’a intunecatu bine, si apucaudu pe capitanu i-a taiétu capulu josu, au luatu pe pilotu si dupa mai multa casna, i-au spintecatu pântecele; fiulu capitanului, fiindu mai teneru si mai cu putere a scapatu din manile loru si a datu fuga in satu, sângele curgéndu-i siróe, câci totu corpulu erá numai intiepaturi de cutitu.

Viindu autoritatile competinte, au constatatu, câ talharii au fostu in adeveru Turci, si câ au comissu crim’a sperându, câ voru gasi bani in caicu, dér’ n’au potutu gasi mai multu de trei sute cinci-dieci de lire otomane, pe care le-au luatu talharii împreuna cu alte lucruri ce au mai gasitu prin caicu. Morţii au fostu îngropaţi aci, câci famili’a capitanului turcu este in Trapezondia : ér’ ranitulu este pusu spre cautare in spitalu; doctorulu inse spune, câ n’are sperantia de a’lu scapâ.

In satulu Holtin’a locuitorii sunt Romani si Bulgari ; candu au vediutu pe procuroru au inceputu se se inchine si se strige, bine ai venitu domnule, si bine cà a scapatu cu viétia si ranitulu esta, câci déca murea, nu avé, cine sä spună pe hoti, si erá se cada beléu’a pe capul nostru; fiindu, cä asia facu Turcii, se jefuiescu ei unii pe alţii, se omóra, cá cânii si apoi striga, cä noi suntem talharii si noi facemu tóté relele.

Gazeta Transilvaniei, 28 Februarie / 11 Martiu 1880

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

220
Techirghiol
15.05.2021 23:32
Actual: 15° C
Viteza vantului: 3,09 m/s