Cover Image

Tătarii dobrogeni

Publicat de Aurel Băjenaru, 18 Mai 2023
Timp de citire: 3 minute

Iată o relatare despre lupta de la Turtucaia din martie 1854 la care participă în armata otomană împotriva rușilor și 400 de tătari dobrogeni, deci tătari care locuiau in Dobrogea dinaintea Războiului Crimeei.

 "... din toate lovirile căte avară rușii cu turcii dealungulu Dunării romănești nici una nu însuflă interesu mai mare ca acea din 23. Marțiu dela Turtucaia, căci acumu se ade­­veri mai presusu de orice îndoială. Atunci, în 23./11. Marțu pe la 5 oare dim. 2 vapoară, 16 șalupe cu tunuri și o bateriă de malți, cu totulu 70 tunuri ru­­sești atacară bateria turcescă dela Catalu, din dreptulu ora­­șului Iemailu; de­și această bateriă avea numai 9 tunuri, era însă așezată la unu locu prea bine întăritu cu șanțuri. Bom­­bardarea ținu pănă la 10 oare­cim. Pe la amiazi rușii, se pu­­seră pe mai multe barce și pintre gloanțele turcești trecură pe malulu dreptu 900 pedestrime. Acumu ce aruncă cu tuțelă mape unu podu preste Dunăre și­men. Uolacol trecu alte 16 mii între care 2000 călărime. Ostășime turcescă ce afla la acestu puntu numai 1200 regulați, 800 bașibuzuci (nerefulați), 400 tătari (din Dobrogea), 1 scadromu de călărime și 4 tunuri afară de cele 9 de la bateriă, cu totulu la 2500 turci. Acumu ce începu o luptă eroicească, furioasă, desperată, de cele pape în istoria resboieloru, care ținu pănă la miezulu nopții, pentru că era foarte cu anevoie a scoate pe turci din posesiunea loru cea mare. Numai după ce căzură o miie deă sute turci mopui și răniți și 115 prinși, au fostu rușii în stare de a lua bateria și șanțurile cu asaltu și cu unu prețu foarte mare și amaru de vreo patru mii morți și răniți, între carii era și 70 ofițeri. Armata rusească obosită cu totulu­și descurăgiată prin acestă perdere cumplită numai în următoarea zi de la 3 oare după amiazi ajunse la Tulcea, unde se așeză afară din orașu. Uolacol însă fu silitu a trimite 3 batalione în orașu, pentru ca să înfrăne hoțiile și cruzimile cele barbare ale volontiriloru."

Gazeta Transilvaniei, 1854 (Anul 17, nr. 12-104) 1854-05-12 / nr. 38

° ° °

Iată și primele relatări despre strămutarea tătarilor crimeeni, cei ajunși și la Techirghiol sau la Cobadin la 1856.

° ° °

De la Odesa scriu din 2 (24) Mai, că cățiva am­­ploiați a ambasadei Rușiene au purces la Constantinopoli pe coverta unui vas Englez. În Dobrogea ei fac încercări de colonizație de Tatari și de Gheorghieni ce încurg cu miile în acea țeară.

Gazeta de Moldavia, 1856 (Anul 28, nr. 1-103) 1856-05-14 / nr. 38

Șepte­sprezece mii de Tatari voru părăsi din nou Crimul spre a merge să se așeze în Dobrogea; mulți dintre dănșii se înrolează în armiea turcească. Noue mii voru lucra la canalul lateralu al Dunărei. -C. C.

Steaoa Dunărei, 1856 (Anul 2, nr. 1-68) 1856-05-22

° ° °

În imagine tătari din Cobadin la arman.

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

253
Techirghiol
25.09.2023 00:20
Actual: 20° C
Viteza vantului: 4.06 m/s