Cover Image

Tribunale mahomedane in Dobrogea

Publicat de Aurel Băjenaru, 12 Ianuarie 2024
Timp de citire: 5 minute

Pentru populația musulmană din Dobrogea se hotăraște în 1886 înființarea cadiatelor, tribunale musulmane care judecau cauze din dreptul civil în acord cu principiile Islamului din perspectiva Sharia/Şeriat (vezi mai jos), având şi atribuţiuni notariale.

° ° °

De la 1 Septembre viitor se vor infiinta in Dobrogea, si anume la Tulcea si Constanta, doue tribunale mahomedane, cari vor ave se resolve diferite afaceri intre mahomedani, privitore la organisarea familiei, la puterea părintească, la căsătorie, divort, succesiuni ab intestat (fără testament n.m.) etc.

Aceste tribunale vor judeca dupä legile si usurile mahomedane si se vor compune din cadiul local, asistat de un grefier.

Părtile in litigiu pot aduce cate un arbitru voluntar, care, impreună cu cadiul, va cäta se le impace; in cas de nereusită, arbitrii au vot consultativ in judecarea causei.

Telegraphulŭ de Bucuresci, 28 august 1886

° ° °

Despre modul de funcționare și competențele acesora aflăm mai jos:

(Legea pentru organizarea judecatoreasca cu modificarile din 1928)

Cadiatele

A R T. 22. — Pe lângă tribunalele ordinare din Tulcea, Constanta, Silistra şi Bazargic va funcţiona cu aceeaş competentă teritorială câte un cadiat, care va rezolva şi judeca după legile şi uzurile musulmane, afacerile dintre mahomedani, privitoare la organizarea familiei, la puterea părintească, la căsătorie, despărţenie şi la succesiunile fără testament.

AH T. 23. — Cadiatele funcţionează sub conducerea unui cadiui asistat de un grefier.Numirea cadiului şi a grefierului se va face de ministerul de justiţie, după recomandaţiunea preşedintelui tribunalului respectiv, luând şi avizul muftiului judeţului, dintre musulmani, cetăţeni români, având cel puţin25 ani împliniţi, recunoscuţi căi ştiu legile şi uzurile mahomedane, limba română şi sunt absolvenţi ai unei şcoli de drept canonic sau de teologie, absolvenţi ai seminarului din Medgidia sau absolvenţi ai unei şcoli în care se predă legislaţia musulmană şi nu cad sub prevederile art. 69 din legea de organizare judecătorească.Se vor puteâ numi cădii şi licenţiaţii în drept, de religie mahomedană.

A R T . 24. — Cadiatele vor judeca afacerile date în competenţa lor după legile şi uzurile mahomedane. Cărţile lor de judecată sunt supuse apelului lâ tribunalul ordinar respectiv, în termen de o lună delà comunicare, fără drept de opoziţie, atăt la prima instanţă, cât şi în apel. In caz de nedumerire asupra legilor şi uzurilor de aplicat, cadiul va cere deslegarea delà şeful confesiunii mahomedane, recunoscut de Statul român.

A R T . 25. — Cadiul va rezolvă afacerile date în competenţa radiatului asistat fiind de un grefier, care este obligat aredactă hotărârile în limba română.

A R T . 26. — Cadiii nu pot percepe taxe în virtutea legilor mahomedane.

AR T. 27. — Părţile pot să spună spre judecare şi instanţelor ordinare afacerile date în competenţa radiatelor.In acest caz instanţele ordinare vor judecă în limitele competenţei lor, aplicând legile şi uzurile mahomedane.

A R T. 28. — Un regulament, care va lua ca baza legea judecătoriilor, va stabili modul de funcţionare al tribunalului mahomedan, normele de introducere a cererilor şi modul de procedare în toate materiile date în competenţa lor, cui privire la aplicarea dispoziţiunilor luate de cadii pentru rezolvarea acelor afaceri, precum şi pentru executarea hotărârilor lor.

° ° °

Au fost desființate in 1935 și la insistențele societății musulmane dobrogene care nu mai considera actual dreptul musulman după Coran. Un exemplu grăitor era reglarea succesiunii după Coran care privilegia bărbații în detrimentul femeilor:

A Patra Sura în Coran :

Versetul 11: Cât despre copii voștri, Dumnezeu vă poruncește să-i dați băiatului cât la două fete. Dacă fetele sunt mai multe de două, două treimi din moștenire sunt ale lor, iar dacă nu este decât una, jumătate este a ei. Dacă a avut un copil, o șesime din moștenire este a fiecăruia dintre părinții lui. Dacă nu are copii, părinții lui îl vor moșteni: o treime este a mamei lui. Dacă are frați, o șesime este a mamei lui, după ce îi vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile. Voi nu știți care dintre părinții ori fii vă vor fi mai aproape întru ajutor. Aceasta este obligația hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu este Știutorul, Înțeleptul.

[...]

° ° °

Sharia

În arabă, sharia înseamnă literalmente ”calea clară” și este un sistem complex de legi care derivă atât din Coran, cât și din Fatwa – tradiția vorbelor și faptelor lui Mahomed. Sharia reglează în detaliu toate chestiunile care țin de viața devoțională,de închinare, de puritatea rituală, de mariaj, de moștenire și de conduita personală. Sharia descrie în detaliu cum ar trebui să se poarte o persoană – "halal"– și ceea ce este interzis cuiva – "haram". Codul prescris de Sharia pentru familie afectează viața femeilor în ce privește divorțul, moștenirea și poligamia. În tradiția islamică, drepturile femeilor sunt similare cu cele oferite bărbaților, dar nu sunt egale.

În imagine Geamia Ortha din Constanța, aflata cândva în piața Concordia, Str. Concordia /str. Kogălniceanu cu str. Dreptății, actual Dragoș Vodă.

În imagine muftiul de la Tulcea (MIRAS Muzeul Virtual).

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

74
Techirghiol
21.06.2024 08:28
Actual: 24° C
Viteza vantului: 5.72 m/s