Cover Image

Banditulu Sab-dulach Arabu a Selim cu banda sa

Publicat de Aurel Băjenaru, 12 Ianuarie 2021
Timp de citire: 3 minute

"Romani'a transdunaréna" publica sub acest titlu urmatorele:

O banda de talhari spaimanteza de 6 luni Dobrogea. Capeteni'a loru este Sabdulach Arab Selim, unu arabu de-o deosebita selbatecime; elu a comisu fapte ingrozitore in Bulgaria, de unde a fugitu si a venitu aici in capulu a 40 banditi turci in primavera anului curentu in apropiare de Mangalia, judetiulu Constanti'a.

Banditulu Arabu a fostu deja prinsu de doue ori in Dobrogea, deru a reusitu se fuga si sa preambla acum in apropiere de Babadag cu vr'o 15 turci, tovarasii sei.

In ziua de 25 Augustu espiratu intre orele 3-4 p.m. sotia lui Stoi Nedelcof, care poseda o mora in apropiere de comun'a Ali-Bei-Kioi, observase, cä turci necunoscuti se apropiau de mora. Intre acei Turci era si unu arabu. Sotia lui Stoi, care era deja informata despre acesta banda s'a speriatu la vederea acestoru banditi si zise servului ei: eta vinu 4 turci si intre ei se distinge si unu arabu; ea esprimandu frica a zisu, ca acesti turci trebue sa fia talharii cu arabu loru, care au spaimentatu localitatea si barbatulu meu lipsesce de a-casa.

Servitorulu respunse: nu te speria, cä acestia nu suntu hoti; apoi sluga se duse in gradina, eru feme'a remase in casa, unde peste cateva minute se pomeni facia in facia cu Arabulu si tovarasii lui.

Arabulu spune ca este tramisu din partea autoritatiloru, cá se urmaresca nisce bande de tàlhari si cu ocasia acesta intreba unde este Stoi. Ei informati ca Stoi lipsesce, au inchisu intr'unu hambaru pe femeia si servitoru si pe doui romani sateni, cari venisera cu macinatu, apoi cautandu pretutindenea si negasindu nici unu banu, s'au ascunsu in buruieni sandu pena ce sosi siStoi spre sera singuru.

NU apuca se intre in casa si la momentu fu inconjuratu de banditi. Ei, dupa ce-lu desarmara, cautandu'lu gasira asupra'i 22 napoleoni si 5ruble pe care, i-a luatu. Nemultumiti cu catu au gasitu si presupunandu, ca mai are bani, l'au dusu in padure ca se'lu tortureze, sperandu ca prin asemenea mijloce voru scote si alti bani. Vedindu ca nici prin asemenea mijloce nu reusiescu, i'au spusu se se pregateasca de morte, aretandu si loculu unde va fi ucisu. Stoi remasese incremenitu si nu facea de catu se inchina, eru tàlharii tineau consiliu, deca trebue seu nu omoritu, trei tàlhari era de opiniune se'lu lasa cu viata si arabulu, de a'lu omori.

Duoi din tàlhari si cu sotia arabului fiindu prinsi suntu arestati la Babadag si alti patru la Macin. Speram cá prin activitatrea ce desvolta administratiunea judetului Tulcea va prinde si restulu bandei dandu-o pe man'a justitiei. Speramu ca in curendu vomu fi in stare sa damu informatii mai detailate lectoriloru nostri in privint'a capului bandei

Gazeta Transilvaniei, 25 Septembre / 7 Octobre 1880

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

220
Techirghiol
16.05.2021 00:10
Actual: 14° C
Viteza vantului: 3,09 m/s