Cover Image

Obiceiuri din Dobrogea

Publicat de Aurel Băjenaru, 19 Martie 2021
Timp de citire: 4 minute

Afirmări oficioase Turcii - Lipovenii - Secta Popovsky - Cum să fac popii

Sunt vre-o doi ani de cănd, maI ales, se vorbeşte mult despre starea higienică a ţărei noastre. In mai toate rapoartele oficiale să punea judeţul Tulcea printre judetele mai sănătoase, şi in care mortalitatea este mai mică.

Dăr şi acestă afirmare ca multe altele nu era menită să trăiască multă vreme. Era o afirmare bazata pe constatări superficiale. Ia să vedem care este adeverul. Adeverul este că în Dobrogea, de si sunt destui ani de cănd a descălicat formalista noastră administraţie, totusi populaţia streinä nu se supune regulamentelor si legilor, cari ating căt de departe obiceiurile si mai cu seamä religia lor. Sunt lucruri foarte curioase asupra acestui punt şi ele merită să fie cunoscute de toată lumea. Toate statisticele oficiale cari au fost publicate şi cari se publică, sunt falşe, de oare-ce ele nu pot da ţifra adeverată a naşterilor şi morţilor. Dar să dăm câte-va amănunte.

Turcii

La inceput şi Turcii nu se supuneau legilor regulamentelor, in unele comune nu se supun chiar şi azi. Ei nu'si inscriu noii născuţi in registrete ofiterului stărei civile, aceiaşi atitudine o au şi cănd. e vorba de căsătorii. Primarul unei comune, al cărera nume imi scapă, avănd in vedere pe de o parte datoria de a inscrie in registre pe toţi noii născuţi, ca şi pe toţt morţii, iar pe alta, ordinele ca să se poarte foarte blajin cu populaţia streină, a gasit următorul mijloc foarte ingenios ca să aducă pe musulmani la respectarea legilor.

Când să prezintă un turc să ceara biletul de ingropare pentru un copil, imediat primarul caută in condica nasterilor si dacă nu'l găsea trecut, refuza biletul de îngropare, sub cuvent, cä în comună nu există un asemenea copil. Repetind de mal multe ori această stratagemă şi necedând stăruinţelor de se elibera biletul de inmormăntare de cât după ce hogea si cu notabilii satului luau angajamentul de a declara pe noii născuţi, a ajuns sä-i obişnuiască pe musulmani cu indeplinirea acestei formalităţi.

Lipovenii

Cu lipovenii insă lucrurile nu au putut merge tot asa. Aceştiu sunt impărţiţl intr'o mulţime de secte religioase si fiecare sectă 'si are obiceiurile ei, pe cari le păstrează cu o incăpăţinare de nedescris. Aceştia nu numai că nu se duc la ofiţerul stărei civile să declare pe noii născuţi, dar incă nu se duc să declare nici chiar morţii.

Administraţiile comunale nu stin nici când se naşte un copil, nici locul unde se ingroapă morţii. De aci se vede uşor căt de imperfecte sunt statisticile oficiale cari se publică relativ la starea sanitară a judeţulul Tulcea. D. d r Blazianu, inspectorul sanitar, care a inspectat aproape, toate comunele din acest judeţ va face un raport directorulul serviciului sanitar, cerănd sa se ia măsurl pentru ca sä se respecte si de populaţiile străine din Dobrogea legile si regulamentele sanitare. In timpul holerei tipovenii 'si ascundeau bolnavii şi cu multă greutate administraţia putea sä'i afle..

Secta Popovsky

Printre toate aceste secte, acea care este mai recalcitrantă este secta numită Popovsky. Lăsănd la o parte indărătnicia acestor sectari fată de legile sanitare, vom povesti azi numai un obicei foarte curios pe care 'l au în privinţa desemnărei popilor, obicei pe care nu 'l au părăsit nici azi. Este o zi pe an, în care preotul, aduce la biserică 12 fete, de 14 ani si 12 băeti de 18 si după ce sfirseste slujba religioasă anumită, care ţine pänă ce să întunecă, inchide în biserică, care este intr'un complect intuneric pe cele 12 fete împreună cu cel 12 băeţi si 'i lasă închişi acolo până a doua zi. Cel d'intăiü băiat care e născut de una din aceste 12 fete este destinat să fie făcut popä.

Lupta : Ziar liberal-oposiţionist, 6 aprilie 1894

twitter sharing button twitter sharing button linkedin sharing button

Vizitatori astazi

3
Techirghiol
16.04.2021 01:31
Actual: 4° C
Viteza vantului: 4,12 m/s